Polityka prywatności wersja na dzień 09. stycznia 2019 r.

Polityka prywatności serwisu www.emzi.pl
§ 1 Informacje ogólne
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest wydawca serwisu www.emzi.pl: Emzi Boats Artur Wardzyński z siedziba w Starych Babicach ul. Warszawska 302;
05-082 , adres email: biuro@emzi.pl (dalej: „Emzi”).
2. W sprawach dotyczących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z wyznaczonym przez Emzi Inspektorem Ochrony Danych: email: artur.wardzynski@emzi.pl, tel.: + 48 505 834 857, adres ul. Warszawska 302, 05-082 Stare Babice .
3. Emzi zgodnie z prawem dba o bezpieczeństwo Pani/Pana danych.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).
5. Emzi nie zbiera w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład do celów rekrutacji.

§ 2 Cele, podstawa prawna i czas przetwarzania danych osobowych
1. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe Emzi wykorzystuje do następujących celów:
1) monitorowania i prowadzenia statystyk;
2) prowadzenia działań marketingowych;
3) dostarczania i rozwijania produktów interaktywnych;
4) złożenia zapytania o ofertę, zapytania kontaktowego;
5) świadczenia usług interaktywnych;
6) oceny naszych usług;
7) prowadzenia procesów rekrutacyjnych;
8) przekazania zaufanym podmiotom trzecim, w tym Google LLC;
9) tworzenia i zarządzania Pani/Pana kontem lub kontami;
10) realizowania usług newslettera;
11) obsługi zapytań kierowanych przez udostępniane formularze i skrzynki email:
12) prowadzenia procesów sprzedażowych:
13) prowadzenia procesów, usług serwisowych
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Emzi w oparciu o różne podstawy prawne i w różnych celach, w szczególności:
1) dane pozyskane za pomocą formularzy, gdy jest Pani/Pan proszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu – w oparciu o Pani/Pana zgodę, w celu adekwatnym do formularza (ankieta oceny klienta, odpowiedź na pytania przesłane przez formularz kontaktowy, subskrypcja newslettera itp.) przez okres 3 lat od dnia ostatniego kontaktu w sprawie będącej przedmiotem pytania, lub do czasu wycofania przez Panią/Pana ww. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) dane pozyskane do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – gdyż są niezbędne do realizacji usługi (np. przeprowadzenia szkolenia) oraz w celu informowania o zmianach oraz nowych/podobnych usługach Emzi (tzw. marketing bezpośredni usług własnych), które mogą Panią/Pana zainteresować, do czasu ustania współpracy lub wycofania przez Panią/Pana zgody, a w przypadku danych przetwarzanych do celów podatkowych, rachunkowych itp. – do czasu określonego przez przepisy prawne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Polityka prywatności wersja na dzień 01. stycznia 2019 r.
3) dane kandydatów do pracy – zgodnie z wyrażoną przez kandydata zgodą na ich przetwarzanie w ramach jednego lub kilku (przyszłych) procesów rekrutacyjnych – przez czas trwania procesu rekrutacyjnego w ramach którego aplikowała Pani/Pan na określone stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji w zależności od treści Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4) przy realizowaniu tzw. prawnie uzasadnionych interesów, np. przyjęcie Pani/Pana zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi – przez czas niezbędny do zrealizowania tego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

§ 3 Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne i nie wynika z żadnego obowiązku prawnego. W razie niepodania przez Panią/Pana danych osobowych, Emzi nie będzie w stanie świadczyć Pani/Panu usług, odpowiedzieć na Pani/Pana pytania, wysłać oferty, newslettera, dopasować treści witryny internetowej Emzi do Pani/Pana zainteresowań, wykrywać nadużyć w usługach, pomiarów statystycznych i udoskonalać usług oraz produktów.

§ 4 Prawa związane z przetwarzaniem przez Emzi danych osobowych:
1. Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem przez Emzi Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawa do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych;
3) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) przenoszenia danych;
5) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych;
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
2. W celu skorzystania z praw, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, do którego kontakt podano w § 1.

§ 5 Bezpieczeństwo danych
1. Z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych Pani/Pan dane będą przechowywane w sposób zabezpieczony przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
2. Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy Emzi , którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp.

§ 6 Przekazywanie danych innym podmiotom, przekazywanie poza EOG
1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione także podmiotom z grupy kapitałowej Emzi (firmom, spółkom zależnym) oraz oddziałom (polskim i zagranicznym).
2. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Emzi (podmioty przetwarzające), tj. firmy marketingowe, księgowe, prawnicze i informatyczne, dealerzy, brokerzy, serwisy silników i łodzi.
3. Pani/Pana dane mogą być przechowywane w serwisach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG oznacza wszystkie kraje UE plus Norwegię, Islandię i Liechtenstein), ponieważ Emzi korzysta z zewnętrznych systemów, a to oznacza, że Emzi może przekazywać dowolne dane przekazane przez Panią/Pana za pomocą stron internetowych lub aplikacji lub usług poza EOG.
4. Przekazywanie danych na zewnątrz odbywa się z zachowaniem odpowiednich środków zabezpieczających dostęp do nich przed nieuprawnionymi osobami.

§ 7 Automatyczne przetwarzanie danych (profilowanie)
1. W niektórych przypadkach Emzi i dostawcy usług wykorzystują „pliki cookies”, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt użytkowników na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem adresów e-mail. Gromadzenie tego typu informacji pozwola lepiej zrozumieć i usprawnić działanie, funkcjonalność oraz wydajność serwisów internetowych Emzi oraz określić efektywność działań marketingowych.
2. Nie zawsze gromadzone w ten sposób informacje stanowią dane osobowe, tzn. pozwalają zidentyfikować konkretnego użytkownika, jednak może się tak stać na przykład, gdy możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail użytkownika.

§ 8 Identyfikatory urządzeń – pliki cookie, adres IP i dane o ruchu sieciowym
1. Jak większość stron internetowych, również serwis internetowy Emzi, który właśnie Pani/Pana przegląda, może wykorzystywać „pliki cookies”. Stanowią one dane informatyczne wysyłane przez stronę internetową i przechowywane w urządzeniu końcowym (np. na twardym dysku komputera) użytkownika serwisu. Zazwyczaj są to proste pliki tekstowe zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Służą one identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z serwisu, dzięki czemu wiadomo, jaką stronę wyświetlać oraz można dostosować treści oferowane przez Wydawcę do Pani/Pana indywidualnych preferencji.
2. Używając strony Emzi wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie „plików cookies” oraz identyfikatorów urządzeń do realizacji usług. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na używanie przez nas cookies, powinna je Pani/Pan zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.
3. Na naszych serwerach w automatycznym dzienniku zdarzeń prowadzony jest rejestr danych o ruchu sieciowym, takich jak Pani/Pana adres IP, informacje o urządzeniu.